BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÔNG TY
Bùi Văn Ngợi
Từ 8/2013
đến nay
Lê Đình Điềm
Từ 6/2007 - 7/2013
Trần Khắc Luyện
Từ 8/1999 - 5/2007
Hoàng Văn Thái
Từ 10/1996 - 7/1999
 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Bùi Đình Thanh Vũ Văn Điền
Từ 7/2008 đến 5/2015
Nguyễn Viết Ngự
Từ 10/2002 đến 6/2008
Từ 6/2015 đến nay    
Đỗ Vũ Chung
Từ 8/1999 đến 9/2002
Hoàng Văn Thái
Từ 4/1991 đến 7/1999
Phạm Công Lễ
Từ 01/1988 đến 3/1991