Danh sách dự kiến hỗ trợ sắp xếp lại cơ cấu lao động năm 2016 từ quỹ tập đoàn và công ty

Danh sách dự kiến hỗ trợ sắp xếp lại cơ cấu lao động năm 2016 từ quỹ tập đoàn và công ty

Ngày ban hành 25/02/2018
Năm ban hành Năm 2016
Phân loại Chính sách
Đơn vị ban hành Than Hạ Long
Người kí N/A

Nội dung

Danh sách dự kiến hỗ trợ sắp xếp lại cơ cấu lao động năm 2016 từ quỹ tập đoàn và công ty