Quy chế quản lý và sử dụng quỹ đổi mới cơ cấu lao động [816/QĐ-TKV]

Quy chế quản lý và sử dụng quỹ đổi mới cơ cấu lao động

Ngày ban hành 25/02/2018
Năm ban hành Năm 2016
Phân loại Chính sách
Đơn vị ban hành TKV
Người kí Lê Minh Chuẩn

Nội dung

Quy chế quản lý và sử dụng quỹ đổi mới cơ cấu lao động