Mã văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Người kí File
8-KNĐ Mẫu đề nghị kết nạp Đảng viên (Mẫu 8 - KNĐ) 25/02/2018 n/a
7-KNĐ Mẫu Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên (Mẫu 7 - KNĐ) 25/02/2018 n/a
6-KNĐ Mẫu Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên (Mẫu 6 - KNĐ) 25/02/2018 n/a
5-KNĐ Mẫu Ý kiến của tổ chức Đoàn thể đối với người xin vào Đảng (Mẫu 5 - KNĐ) 25/02/2018 n/a
4-KNĐ Mẫu biên bản họp chi đoàn giới thiệu quần chúng ưu tú vào đảng 24/12/2015 n/a
2-KNĐ Mẫu Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng (Mẫu 3 - KNĐ) 25/02/2018 n/a
2-KNĐ Mẫu Lý lịch của người vào Đảng (Mẫu 2 - KNĐ) 25/02/2018 n/a
1-KNĐ Mẫu Đơn xin vào Đảng (Mẫu 1 - KNĐ) 25/02/2018 n/a
230/QĐ-THL Quyết định v/v ban hành qui chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty Than Hạ Long năm 2013 27/01/2013 Vũ Văn Điền
2689/QĐ-THL Định mức vật tư xe máy 11/09/2011 Vũ Văn Điền
2689/QĐ-THL Định mức vật tư ôtô 11/09/2011 Vũ Văn Điền
2689/QĐ-THL Định mức vật tư máy gạt 11/09/2011 Vũ Văn Điền
2689/QĐ-THL Định mức thiết bị hầm lò 11/09/2011 Vũ Văn Điền
2689/QĐ-THL Định mức kỹ thuật 11/09/2011 Vũ Văn Điền
06/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ 10/01/2012 Đỗ Hoàng Anh Tuấn
2967/TCT-CS Giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế Thu nhập Doanh nghiệp 16/08/2012 Cao Anh Tuấn
123/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNND số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNND 26/07/2012 Đỗ Hoàng Anh Tuấn
113/QĐ-THL Quyết định về việc Ban hành quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty năm 2012 12/01/2012 Vũ Văn Điền
Không số Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty TNHH một thành viên Than Hạ Long - Vinacomin (Kèo theo Quyết định số 113/QĐ-THL) 12/01/2012 Vũ Văn Điền
1490/QĐ-THL Quyết định sửa đổi Quy chế quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng của Công ty năm 2012 24/04/2012 Vũ Văn Điền
  Trang trước  1, 2, 3  Trang sau