Tiêu đề Đơn vị ban hành Phân loại Người kí
Bảng lương tháng 02/2014 - Trung tâm Điều hành sản xuất Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Thông gió - Thoát nước Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng ĐTM Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Cơ điện - Vận tải Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Đầu tư XD - QLDA Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Kế toán - Tài chính Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Tổ chức lao động Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Kỹ thuật Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng An toàn Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Khối Đảng Đoàn thể Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Ban Giám đốc Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6