Tiêu đề Đơn vị ban hành Phân loại Người kí
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 02/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 01/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 08/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 08/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 08/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 07-2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 07/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 07/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 06/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 06/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 06-2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 05-2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 04-2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 03-2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 02-2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 01-2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 12-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 11-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 10-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 09-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau