Tiêu đề Đơn vị ban hành Phân loại Người kí
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 08-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 07-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 06-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 05-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 04-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 03/2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 03/2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 03-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 02/2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 02/2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 02-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 01/2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 01/2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 01-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 12/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 12/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 12/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 11/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 11/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 11/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau