Tiêu đề Đơn vị ban hành Phân loại Người kí
Bảng tổng hợp lương tháng 07/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối sản xuất tháng 07/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 07/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 06/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối sản xuất tháng 06/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 06/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 05/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 05/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 05/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 10-2013 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 11-2013 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 04/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 04/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 04/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 03/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 03/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 03/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 02-2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 02/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 02/2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang sau