Tiêu đề Đơn vị ban hành Phân loại Người kí
Bảng lương khối Văn phòng tháng 01-2015 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 12-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 12-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 12-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 11-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối sản xuất tháng 11-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 11-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 10-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 10-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 10-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 09-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 09-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 09-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 08-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 08-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 08/2014 Công ty Lương tháng PGD Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 07-2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 07/2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 07/2014 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 06/2014 Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau