Giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN

Mã văn bản 2967/TCT-CS
Ngày ban hành 16/08/2012
Thể loại Thông báo
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Cao Anh Tuấn

Nội dung

Ngày 27/7/2012, Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (thay thế Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009, Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính).

Để giúp cán bộ thuế và người nộp thuế nắm bắt kịp thời và thực hiện những thay đổi, bổ sung trong chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế gửi kèm theo công văn này tài liệu giới thiệu về “Điểm mới tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC so với Thông tư số 130/2008/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp”. Đề nghị các Cục thuế thông báo, phổ biến cho cán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết./.

File