Quyết định sửa đổi Quy chế quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng của Công ty năm 2012

Quyết định sửa đổi Quy chế quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng của Công ty năm 2012

Mã văn bản 1490/QĐ-THL
Ngày ban hành 24/04/2012
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

V/v Sửa đổi Quy chế quản lý lao động tiền lương
và tiền thưởng của Công ty năm 2012
 
CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV THAN HẠ LONG-VINACOMIN

Căn cứ quyết định số 1432/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2009 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Than Hạ Long - TKV;

Căn cứ Quyết định số 2767/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam “ “Ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-THL ngày 13/01/2012 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Than Hạ Long-Vinacomin “ V/v Ban hành quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty năm 2012”;

Sau khi thống nhất với BTV Công đoàn Công ty TNHH MTV Than Hạ Long “ V/v tạm thời sửa đổi quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty năm 2012”;
Xét đề nghị của Trưởng phòng TCLĐ Công ty;

 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời sửa đổi Điều 9 Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty năm 2012 (trong khi chờ ban hành quyết định sửa đổi chính thức), nội dung cụ thể như sau:

Quỹ tiền lương của công ty và các đơn vị được sử dụng như sau:

1. Trích lập các quỹ tập trung Công ty trước khi giao khoán cho các đơn vị, bao gồm:

a. Trích 1% tổng quỹ tiền lương của toàn Công ty để thành lập quỹ sắp xếp, đổi mới cơ cấu, chất lượng lao động của Tập đoàn.
b. Trích 2% tổng quỹ tiền lương toàn Công ty để thành lập quỹ thưởng trong lương của Công ty.
c. Trích 5% tổng quỹ tiền lương toàn Công ty để thành lập quỹ lương tập trung  Công ty chi cho các việc: Chi tiền nhân dịp các ngày lễ, tết; chi tiền lương cho cán bộ công nhân được cử đi học, tập huấn, hoạt động văn hóa thể thao và hỗ trợ cho các đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

2. Quỹ tiền lương của Cơ quan Văn phòng Công ty được tính theo doanh thu tiêu thụ than của toàn Công ty.

3. Quỹ lương giao cho các đơn vị trực thuộc được tính theo Giá trị sản xuất than, Xây dựng cơ bản tự làm và gia công các sản phẩm khác.

4. Quỹ tiền lương của các đơn vị được sử dụng như sau:

a. Trích 2% tổng quỹ tiền lương để lập quỹ thưởng trong lương.
b. Trích 8% lập các quỹ: quỹ dự phòng để giải quyết những trường hợp phát sinh bất thường trong năm, quỹ lương khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn giỏi, kỹ thuật cao; quỹ tiền lương chế độ (lễ, phép, học, họp).
c. Trích  90% trả trực tiếp vào đơn giá tiền lương sản phẩm, công việc cho người lao động theo quy định:
- Sử dụng 85% đưa vào đơn giá tiền lương giao khoán.
- Sử dụng  5% vào việc bổ sung cho CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm nội quy lao động, công tác AT-BHLĐ và đảm bảo ngày công quy định: đối với thợ lò đạt từ 22 công trở lên, với lao động còn lại từ 24 công trở lên (bao gồm công thực tế làm việc, công lễ, tết, học, họp, phép, nghỉ việc riêng có hưởng lương, văn hóa thể thao, điều dưỡng, nghỉ do tai nạn lao động).

5. Khi quyết toán tài chính năm, nếu quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá được giao cao hơn quỹ lương đã trả cho người lao động, thì phần chênh lệch được để bổ sung cho năm sau; mức để lại do Giám đốc công ty quyết định sau khi thống nhất với công đoàn cùng cấp, nhưng không quá 17% tổng quỹ tiền lương thực hiện.

Điều 2.  Quyết định này áp dụng kể từ ngày 01/3/2012.

Điều 3. Trưởng các phòng, ban Công ty và Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thi hành./.

 
CHỦ TỊCH 
    (Đã ký) 
Vũ Văn Điền

File