Tiêu đề bảng lương Đơn vị ban hành Phân loại Ngày ban hành Người kí Tệp đính kèm
Bảng tổng hợp lương tháng 02-2014 Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 01-2014 Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/02/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 12-2013 Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 27/01/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Tân Lập Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Cẩm Thành Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Khe Tam Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Hà Ráng Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội khoan Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Trạm Y tế Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Dịch vụ tổng hợp Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Thi đua - Tuyên truyền Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Hành chính quản trị Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Thanh tra - Bảo vệ Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Ban quản lý Dự án Khe Chàm II/IV Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Trung tâm Điều hành sản xuất Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Thông gió - Thoát nước Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng ĐTM Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Cơ điện - Vận tải Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Đầu tư XD - QLDA Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty than Hạ Long - TKV Lương tháng 26/03/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
1, 2  Trang sau