Tiêu đề Đơn vị ban hành Phân loại Người kí
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 02-2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 01-2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 12-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 11-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 10-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 09-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 08-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 07-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 06-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 05-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 04-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 03/2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 03/2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 03-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 02/2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 02/2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 02-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 01/2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 01/2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 01-2016 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau