Tiêu đề bảng lương Đơn vị ban hành Phân loại Ngày ban hành Người kí Tệp đính kèm
Bảng tổng hợp lương tháng 05/2014 Công ty Lương tháng 23/07/2014
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 05/2014 Công ty Lương tháng 25/06/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 05/2014 Công ty Lương tháng 25/06/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 04-2014 Công ty Lương tháng 23/07/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 4-2014 Công ty Lương tháng 23/07/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 03-2014 Công ty Lương tháng 26/04/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 03/2014 Công ty Lương tháng 25/04/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 02-2014 Công ty Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 01-2014 Công ty Lương tháng 26/02/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 12-2013 Công ty Lương tháng 27/01/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Tân Lập Công ty Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Cẩm Thành Công ty Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Khe Tam Công ty Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Hà Ráng Công ty Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội khoan Công ty Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Trạm Y tế Công ty Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Dịch vụ tổng hợp Công ty Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Thi đua - Tuyên truyền Công ty Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Hành chính quản trị Công ty Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Thanh tra - Bảo vệ Công ty Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
1, 2  Trang sau