Tiêu đề bảng lương Phân loại Ngày ban hành Người kí Tệp đính kèm
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 03/2015 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 03/2015 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 03/2015 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 02-2015 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 02/2015 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 02/2015 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 01-2015 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 01-2015 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 01-2015 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 12-2014 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 12-2014 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối Văn phòng tháng 12-2014 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 11-2014 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương khối sản xuất tháng 11-2014 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 11-2014 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 10-2014 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 10-2014 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 10-2014 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 09-2014 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 09-2014 Lương tháng 25/05/2015 PGĐ Phạm Văn Hùng
1, 2, 3, 4  Trang sau