Tiêu đề Đơn vị ban hành Phân loại Người kí
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 11/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 11/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 11/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 10/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 10/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 10/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 9/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 9/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 9/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 05/2017 Công ty Lương tháng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 04/2017 Công ty Lương tháng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 03/2017 Công ty Lương tháng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 02/2017 Công ty Lương tháng
Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 01/2017 Công ty Lương tháng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 05/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 04/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 03/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 02/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 01/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 08/2017 Công ty Lương tháng PGĐ Phạm Văn Hùng
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau