Tiêu đề bảng lương Đơn vị ban hành Phân loại Ngày ban hành Người kí Tệp đính kèm
Bảng tổng hợp lương tháng 02-2014 Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 01-2014 Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/02/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 12-2013 Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 27/01/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Tân Lập Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Cẩm Thành Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Khe Tam Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Hà Ráng Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội khoan Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Trạm Y tế Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Dịch vụ tổng hợp Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Thi đua - Tuyên truyền Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Hành chính quản trị Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Thanh tra - Bảo vệ Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Ban quản lý Dự án Khe Chàm II/IV Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Trung tâm Điều hành sản xuất Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Thông gió - Thoát nước Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng ĐTM Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Cơ điện - Vận tải Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Đầu tư XD - QLDA Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Kiểm toán nội bộ Phòng Tổ chức - Lao động Lương tháng 26/03/2014 Phạm Văn Hùng
1, 2  Trang sau