Tiêu đề bảng lương Phân loại Ngày ban hành Người kí Tệp đính kèm
Bảng tổng hợp lương tháng 07-2014 Lương tháng 22/09/2014
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 07/2014 Lương tháng 22/09/2014
Bảng lương Văn phòng tháng 7/2014 Lương tháng 24/08/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 06/2014 Lương tháng 24/07/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 06/2014 Lương tháng 23/07/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 06/2014 Lương tháng 23/07/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 05/2014 Lương tháng 24/06/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 05/2014 Lương tháng 24/06/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 05/2014 Lương tháng 24/06/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 04-2014 Lương tháng 24/05/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 4-2014 Lương tháng 24/05/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 03-2014 Lương tháng 25/04/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 03/2014 Lương tháng 24/04/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 02-2014 Lương tháng 25/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 01-2014 Lương tháng 25/02/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 12-2013 Lương tháng 26/01/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Tân Lập Lương tháng 25/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Cẩm Thành Lương tháng 25/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Khe Tam Lương tháng 25/03/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Hà Ráng Lương tháng 25/03/2014 Phạm Văn Hùng
1, 2  Trang sau