Tiêu đề bảng lương Phân loại Ngày ban hành Người kí Tệp đính kèm
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 10-2014 Lương tháng 21/12/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 10-2014 Lương tháng 21/12/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 10-2014 Lương tháng 21/12/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 09-2014 Lương tháng 21/12/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 09-2014 Lương tháng 21/12/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 09-2014 Lương tháng 21/12/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 08-2014 Lương tháng 21/12/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 08-2014 Lương tháng 21/12/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 08/2014 Lương tháng 21/12/2014 PGD Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 07-2014 Lương tháng 21/12/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 07/2014 Lương tháng 21/12/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 07/2014 Lương tháng 24/08/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 06/2014 Lương tháng 24/07/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 06/2014 Lương tháng 23/07/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 06/2014 Lương tháng 23/07/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 05/2014 Lương tháng 24/06/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 05/2014 Lương tháng 24/06/2014 PGĐ Phạm Văn Hùng
Bảng lương Văn phòng tháng 05/2014 Lương tháng 24/06/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 04-2014 Lương tháng 24/05/2014 Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 4-2014 Lương tháng 24/05/2014 Phạm Văn Hùng
1, 2, 3  Trang sau