Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Khe Tam

Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Hà Ráng

Ngày ban hành 25/03/2014
Năm ban hành Năm 2012
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Hà Ráng