Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 01/2017

Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 01/2017

Ngày ban hành 20/11/2017
Năm ban hành Năm 2017
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí N/A

Nội dung

Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 01/2017