Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 03/2015

Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 02-2015

Ngày ban hành 24/03/2015
Năm ban hành Năm 2014
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 02-2015