Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 03/2017

Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 03/2017

Ngày ban hành 21/01/2018
Năm ban hành Năm 2017
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí N/A

Nội dung

Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 03/2017