Thứ tư, 22/05/2024, 11:19
Thời tiết Cẩm Phả, Quảng Ninh: 25.1°c mưa nhẹ

Chỉ thị số 03-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo thực hiện bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong Tập đoàn TKV

LTS: Ngày 04/3/2016, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo thực hiện bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong Tập đoàn TKV. Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam xin đăng toàn văn Chỉ thị như sau:
Ngày 04/01/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 15/01/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày Chủ nhật, 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2016 và là ngày hội lớn của toàn dân nói chung và của cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong Tập đoàn TKV nói riêng.

Cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn TKV đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cùng với thành công đại hội Đảng các cấp, tổ chức cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đạo đức, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân nói chung, CNVCLĐ ngành Than - Khoáng sản nói riêng trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung, cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ ngành Than - Khoáng sản nói riêng.

Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu cấp ủy, cơ quan điều hành và đoàn thể các cấp trong toàn Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để góp phần vào tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân và của cán bộ, CNVC và người lao động trong toàn Tập đoàn TKV.

2. Phối hợp với cấp ủy địa phương và Hội đồng bầu cử các cấp để thực hiện tốt công tác giới thiệu nhân sự đại diện cho đơn vị, Tập đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Không giới thiệu ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến sâu rộng ở các đơn vị trong toàn Tập đoàn làm cho cán bộ, CNVC và người lao động nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Sắp xếp công việc hợp lý, động viên cán bộ, CNVC và người lao động tự giác, tích cực và chủ động nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử và tham gia bầu cử đầy đủ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVC và người lao động ở đơn vị công tác tích cực tham gia bầu cử.

4. Tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, chăm lo đời sống người lao động 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch, chương trình Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống công nhân Mỏ - Truyền thống Ngành Than (12/11/1936 -12/11/2016); đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống công nhân Mỏ - Truyền thống Ngành Than năm 2016 .

5. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị mình; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của CNVC và người lao động; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự.

6. Các cấp ủy cơ sở trong các công ty con, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam và các cơ quan truyền thông của Tập đoàn, các Ban Tuyên giáo đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ động kịp thời, rộng rãi về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Giao Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các cấp về Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Tập đoàn./.

Nguồn tin: VINACOMIN


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây